Řád příměstských táborů

PROVOZNÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ

Příměstské tábory jsou vhodné pro ty děti, které se ještě bojí být dlouho odloučeni od rodičů, nebo nemohou odjet na trvalý pobyt do letního tábora. Účastníci se scházejí každé ráno a jejich činnost končí v odpoledních hodinách. Není třeba lékařské potvrzení, stačí čestné prohlášení zákonných zástupců a kopie zdravotní ho průkazu.  

Pořadatel:

Na louce, z. s., Dřínovská 4606, 430 04 Chomutov

IČO: 266 455 05

Registrace: Ministerstvo vnitra pod číslem VS/1-1/55518/03-R dne 19. 11. 2003

Bankovní spojení:  KB 78-5634810227/0100

Místo konání:  Rodinné centrum Kolibřík, Dřínovská 4606, 430 04 Chomutov

Čas konání:  6:30 – 16:30

Věk dětí: 3 – 13 let

Příchody: od 6:30 do 8:30

Odchody: 12:30 – 16:30

Strava: 2x denně svačina, oběd a pitný režim po celý den, oběd zajišťuje ………

Používané zkratky:

PT = příměstský tábor

OZZZ = osoba zastupující zákonného zástupce

 

Personální zajištění PT:

Hlavní vedoucí a předsedkyně spolku: Jana Šilhánková

Instruktor a zdravotník: Hana Kouřilová Dis.

Instruktor: Helena Týrová

Pomocný personál: Petra Rabasová

Praktikantka: Eliška Kouřiová (studentka střední školy pedagogické)

Uklizečka: Helena Pálová

Příměstský tábor:

1)      PT probíhají v Chomutově (zahájení a ukončení jednotlivých dnů je v budově Rodinného centra Kolibřík).

2)      PT je vypsán maximálně na 5 po sobě jdoucích dnů (pondělí – pátek).

3)      Každý den začíná v 6:30 a končí v 16:30 (může být dohodnuto se zákonnými zástupci jinak, dle programu a potřeb).

4)      Lze se hlásit i na jednotlivé dny (přednost však mají zájemci o celý PT). Cena táborů je stanovena jak na 5 dnů tak i na 1 den

5)      Minimální počet účastníků PT je 10, maximální počet účastníků tábora je 25 – 30 (dle aktuálního téma tábora).

Zákonný zástupce:

1)      Zastupování dítěte je součástí rodičovské zodpovědnosti dle § 858 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. Pouze zákonný zástupce může za účastníka jednat (přihlásit, odhlásit, převzít, předat apod.).

2)      Chce-li zákonný zástupce přenést práva a povinnosti vůči organizátoru PT na jinou osobu (OZZZ), musí projev této vůle provést písemně. Tento dokument musí obsahovat jasnou identifikaci osoby a jasně vymezit rozsah jeho zodpovědnosti (pouze převzetí/ převzetí v určitý den apod.), musí uvést kontaktní údaje na zastupující osobu a vlastnoruční podpis zákonného zástupce.

3)      Zákonný zástupce je povinen řádně vyplnit a podat přihlašovací formulář dle podmínek PT. Každý den zajistit předání a převzetí účastníka PT osobně nebo OZZZ, neprodleně informovat organizátora o všech změnách (zejména zdravotního stavu) týkajících se účastníka PT.

4)      Zákonný zástupce má právo na zrušení přihlášky v případě, že organizátor nesplnil avizované podmínky (např. zrušení nebo změna termínu, změn místa a času konání)

Zájemce o PT:

1)      Zájemcem je dítě, jehož zákonný zástupce dal zřetelně najevo zájem, aby se zúčastnilo tábora (podal přihlášku).

2)      Zájemcem o tábor se může stát dítě ve věku 3 – 12 let. Věku 3 let musí dovršit nejpozději v den nástupu na PT. Všechny děti musí být samostatné v sebeobslužnosti - při hygieně, při převlékání, obouvání a stravování.

Účastník PT:

Účastníkem PT se stává zájemce, který:

1)      Splňuje podmínku věku účastníků.

2)      Odeslal řádně vyplněnou přihlášku (viz přihlašovací formulář).

3)      Řádně provedl zaplacení ceny tábora (viz platby).

4)      Splňuje nárok na zdravotní stav a fyzickou kondici (viz bezpečnost a ochrana dětí).

5)      Má veškeré vybavení tak, jak je napsáno v pokynech pro účastníky (viz. Vybavení na PT).

6)      V případě naplnění kapacity PT si pořadatel vyhrazuje právo nepřijímat další přihlašovací formuláře a zájemce o PT.

 

Organizátor PT:

Organizátor je povinen:

1)      Informovat zákonného zástupce účastníka nejméně 5 dnů před zahájením PT o organizaci, programu, vybavení účastníka/ů a kontaktech na personál zajišťující průběh a bezpečnost PT. Tyto informace jsou zasílány zákonným zástupcům e-mailem, telefonicky nebo jsou vystaveny na webových stránkách  http://www.rckolibrik.cz

2)      Zajistit dostačující personál, prostory, program a stravování

3)      Vedoucí nebo instruktor přebírá účastníka PT od zákonného zástupce nebo OZZZ v době 6:30 - 8:30 h v provozovně Rodinného centra Kolibřík a předává účastníka PT zákonnému zástupci nebo OZZZ v době 12:30 - 16:30 h v provozovně Rodinného centra Kolibřík.

4)      Dbát na bezpečnost a ochranu zdraví personálu a všech účastníků PT. V případě úrazu nebo jiné zdravotní nevolnosti, v průběhu konání PT, je organizátor povinen zajistit ošetření/první pomoc/, přivolání RZ. Dále je povinen neprodleně informovat o vzniklé situaci zákonného zástupce nebo OZZZ.

5)      Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za účastníka v době před zahájením PT a po jeho ukončení (tj. před a po předání účastníka).

6)      Vést řádně Knihu docházky

7)      Vést řádně Knihu úrazů

8)      Vydat zákonnému zástupci nebo OZZZ potvrzení o účasti na PT zejména pro uplatnění u zdravotních pojišťoven, příspěvků u zaměstnavatele nebo sociálních příspěvků. Toto potvrzení vydává organizátor na základě včasné úhrady PT.

Organizátor má práva

1)      Nepřijmout na PT přihlášku zájemce, který nesplnil podmínky pro vstup na PT zejména věk, zdravotní způsobilost, naplnění kapacity PT a zájemce, se kterým byly řešeny vážné zdravotní či výchovné problémy.

2)      Odmítnout účastníka, který všechny podmínky pro přijetí splnil, ale v termínu nástupu se skutečnost změnila tak, že je účastník neschopným (zdravotní stav nebo nedodání potřebných dokumentů).

3)      Zrušit pobyt účastníkovi během PT, u kterého se podmínky v průběhu konání PT změnily natolik, že již není schopen účasti na PT (zejména zdravotní důvody, úrazy, chování).

4)      Nahradit zájemce o PT, který v daných termínech neprovedl potřebné úkony k zařazení mezi účastníky, jiným zájemcem. Toto právo má zejména v těchto případech - nedodání potřebných dokumentů a neuhrazení pobytu na PT.

Zodpovědná osoba:

1)      Hlavní vedoucí tábora předem určí zodpovědnou osobu (zodpovědné osoby), které mohou od zákonného zástupce přebrat účastníka tábora při zahájení tábora a zase jej předat zákonnému zástupci při ukončení tábora nebo OZZZ.

Termíny, zahájení a ukončení příměstských táborů:

1)      Zpravidla se PT konají v období podzimních, pololetních, jarních a letních prázdnin.

2)      Nabídky PT a podmínky konání jsou vždy uveřejněny na webových stránkách www.rckolibrik.cz v dostatečném předstihu (minimálně 1měsíc).

3)      Tábor je pro účastníky zahájen na předem určeném místě, v předem stanoveném čase předáním účastníka zákonným zástupcem nebo OZZZ předem určené zodpovědné osobě.

4)      Tábor je pro účastníka ukončen na předem určeném místě, v předem stanoveném čase předáním účastníka zákonnému zástupci nebo OZZZ.

Program příměstského tábora

1)      Program probíhá z velké části v prostorách Rodinného centra Kolibřík včetně přilehlé zahrady.

2)      V programu se střídají činnosti experimentální se sportovními, pohybové s klidovými, zábavné s pracovními, individuální a skupinové.

3)      Organizátor si vyhrazuje možnost měnit nebo regulovat program PT dle aktuální situace.

4)      V programu je zohledněn počet účastníků, věk účastníků, roční období a aktuální počasí, nepředvídatelné události (onemocnění vedoucího, onemocnění instruktorů, technické problémy s prostory)

Přihlašovací formulář na PT:

1)      Přihlašovací formulář (dále jen přihláška) slouží jako jasná identifikace účastníka PT a jeho zákonného zástupce.

2)      Je k dispozici ke stažení na webových stránkách www.rckolibrik.cz či přímo v provozovně Rodinného centra Kolibřík po vyhlášení termínu PT.

3)      Přihláška musí být řádně a pravdivě vyplněna a podepsána zákonným zástupce.

4)      Přihláška musí být odevzdána organizátorovi před zahájením samotného PT.

Platby:

1)      Platba musí být provedena v předem stanoveném termínu (nejpozději do 14 dnů před nástupem na PT).

2)      Platbu lze provést hotově v RC Kolibřík či na účet u KB 78-5634810227/0100 (jako var. symbol uveďte datum narození dítěte ve formátu RRMMDD).

3)      Zákonný zástupce platí za zájemce celou částku za PT nebo zálohu v minimální výši 50% z ceny PT (doplatek bude uhrazen nejpozději 14 dní před konáním PT).

4)      V ceně PT jsou zahrnuty výdaje na personální zajištění, program a stravování.

 

Storno podmínky:

1)      V případě úhrady platby a následného zrušení pobytu na PT si vyhrazuje organizátor právo na storno poplatky:

  1.         20%ceny v případě, že dojde ke zrušení v době mezi 77. a 64. dnem
  2.         30%ceny v případě, že dojde ke zrušení v době mezi 63. a 50. dnem
  3.         40%ceny v případě, že dojde ke zrušení v době mezi 49. a 22. dnem
  4.         50%ceny v případě, že dojde ke zrušení v době mezi 21. a 15. dnem
  5.         70%ceny v případě, že dojde ke zrušení v době mezi 14. a 7. dnem

2)      V pokud účastník nenastoupí nebo zruší účast v týdnu před začátkem PT, nevzniká nárok na vrácení zaplacené částky. Toto neplatí při nemoci potvrzené lékařem. Při nemoci doložené potvrzením od lékaře je storno poplatek 80,- Kč za každý den.  

3)      Zrušení pobytu na PT a žádost o vrácení poměrné částky musí podat zákonný zástupce písemně. Storno poplatek je počítán od data doručení žádosti organizátorovi PT.   

4)      Všechna storna musí být vyřešena nejpozději do 15 dnů po ukončení PT. 

5)      Storno poplatek nebude účtován, sežene-li si účastník za sebe náhradníka (změna účastníka bude provedena bez poplatku).

Bezpečnost a ochrana zdraví:

1)      Dítě nesmí v den nástupu a ani v průběhu pobytu na PT trpět infekčními či jinými chorobami, které by mohly ohrozit personál a ostatní účastníky PT.

2)      Tímto si organizátor vyhrazujeme právo nepřijmout účastníka na PT v případě, že se výše uvedené skutečnosti změní v průběhu pobytu.

3)      Změní-li se zdravotní skutečnosti přímo při pobytu na PT, informuje instruktor neprodleně zákonného zástupce nebo OZZZ o vzniklé situaci. S ohledem na veřejné zdraví je zákonný zástupce povinen být v době konání PT k zastižení telefonním čísle, které uvedl v přihlašovacím formuláři a účastníka si neprodleně vyzvednout v nejkratší možné době od upozornění organizátorem.

4)      Zákonný zástupce nebo OZZZ je povinen informovat organizátora o důležitých okolnostech zdravotního stavu účastníka, zejména se to týká alergií, medikace, dietního či pohybového režimu. Toto se týká i všech změn, které by mohly ovlivnit chování či zdravotní stav účastníka PT.

5)      Personál PT je vyškolen na úrovni zdravotního minima.

6)      Po celou dobu svého pobytu na PT je účastník pod dohledem instruktora.

Pojištění účastníků:

1)       Rodiče berou na vědomí možné riziko vzniku úrazu (při neopatrném zacházení s pomůckami v průběhu realizace experimentů, při exkurzích apod.). Z těchto důvodů doporučuje organizátor PT zákonným zástupcům, aby po dobu konání PT uzavřeli pro účastníky krátkodobé úrazové pojištění.

2)      Po dobu konání PT nejsou účastníci od organizátora připojištěny.

Stravování a pitný režim:

1)      Každý den je pro účastníky připravena dopolední a odpolední svačina a teplý oběd s polévkou. Jídelníček je zdravý a pestrý.

2)      Během konání PT je zajištěn neomezený pitný režim. Požadujeme pro každého účastníka vlastní plastovou lahev, kterou v průběhu dne doplňujeme.

3)      Speciální diety nebo jiné požadavky konzultuje zákonná zástupce s organizátorem.

Vybavení na PT:

1)      Účastník musí při prvním převzetí předat instruktorovi kopii průkazu zdravotní pojišťovny, souhlas s odchodem dítěte a prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti.

2)      Na PT nosí účastník pouze věci potřebné. Organizátor nedoporučuje dávat účastníkům na PT cennosti, šperky, větší finanční obnos ani mobilní telefony a tablety. Organizátor nepřebírá zodpovědnost za ztrátu věcí, které jsou výše uvedeny.

3)      Dále je účastníkům zakázáno nosit a používat věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrozit mravní výchovu dalších účastníků (především se jedná o zbraně, návykové látky apod.). Organizátor si vyhrazuje právo tyto věci zabavit a vydat je při předávání účastníka zákonnému zástupci nebo OZZZ.

Závěrečné ustanovení:

1)      Veškeré aktivity spojené s konáním PT podléhají zákonu č. 471/2005 Sb., a úplnému znění zákona č. 258/2000 Sb. o Ochraně veřejného zdraví.

2)      Dále vyhláškám Ministerstva zdravotnictví, a to č. 106/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti v platném znění a č. 137/2004 Sb. vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných v platném znění.

3)      Informace a nakládání s nimi se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Veškeré údaje slouží pouze pro potřeby spolku Na louce (RC Kolibřík).

4)      Zákonný zástupce či OZZZ bere na vědomí, že účastník PT může být v průběhu PT fotografován. Tyto fotografie slouží výhradně pro prezentaci aktivit spolku Na louce (RC Kolibřík).

 

Platnost tohoto Provozního řádu příměstských táborů nabývá 1. června 2016

Další informace